Onze Club – visie

Onze visie

1. VISIE EN DOELSTELLING SK BELLEM.
SK BELLEM, is een voetbalvereniging, die op een financieel gezonde basis, sportief een visie wilt uitdragen:
     - met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding;
     - en waar het seniorenelftal een realistische, maar een uitdagende ambitie nastreeft, met een maximale inzet van (eigen) spelers uit het dorp en regio.

2. JEUGDOPLEIDING SK BELLEM
SK Bellem stelt zich als doel om iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden, op een pedagogische en sportieve verantwoorde manier, via een goed onderbouwde voetbaltechnische opleiding en onder deskundige begeleiding, de kans te geven, zich verder te bekwamen in zijn favoriete sport. Mede door een constructief en open beleid willen we komen tot het scheppen van een verbondenheid met onze club SK Bellem.

Wij willen onze spelers opleiden in een kindvriendelijke omgeving waar we naast de voetbaltechnische opleiding ook aandacht besteden aan educatieve en sociale waarden. Het is de intentie om iedere speler steeds met plezier zijn hobby te laten uitoefenen.

Op langere termijn is het tevens onze bedoeling om de spelers op te leiden zodat ze klaar zijn om de stap te zetten naar onze A-kern.

3. VISIE JEUGDOPLEIDING
Vertrekkende vanuit onze doelstelling dat we spelers willen opleiden die op termijn klaar zijn voor onze A-kern moeten we onze visie op het jeugdvoetbal aanpassen aan de huidige tendensen in het moderne voetbal. 

Het is een vast gegeven dat de evoluties die er gebeuren op het topniveau langzaam maar zeker doorsijpelen naar de clubs uit de lagere reeksen.

Als we de wedstrijden op topniveau analyseren stellen we vast dat iedere ploeg resoluut kiest voor het zonevoetbal. We zien dat meer en meer clubs uit de provinciale reeksen ook deze weg opgaan. Wij mogen de boot niet missen en willen onze spelers nu al voorbereiden op de toekomst.

Het is dus een weloverwogen keuze voor het toepassen van het zonevoetbal binnen de jeugdwerking van onze club.

4. LEERPLAN
De binnen de club aanwezige doelstellingen en visie moeten we als trainersstaf uiteindelijk vertalen naar oefenstof. Er is een leerplan opgemaakt met daarin een opsomming van alle aspecten die de moderne voetballer moet beheersen om uiteindelijk de stap te kunnen zetten naar een eerste elftal.

Dit leerplan steunt op 3 belangrijke pijlers:
1. FUN is al spelende leren voetballen
2. FORMATION is procesgericht leren
3. ZONEVOETBAL als opleidingsfilosofie

4.1. FUN
In de opleiding dienen er veel ‘leuke’ leermomenten aangeboden te worden. Het plezier hebben in voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en het goed presteren.

Plezier voor iedereen = fun voor iedere speler, ook voor de “mindere goden”.
Het plezier om te leren = voetbal spelen.
Terugkeer naar het plezier van het straatvoetbal.

4.2. FORMATION

Uitgangspunten voor een doelgericht opleidingsproces:
GERICHTHEID NAAR HET EINDDOEL:
Wat moet een jeugdspeler kunnen op het einde van zijn opleiding (17jaar)?
Wat zijn onze doelstellingen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak?
WEDSTRIJDGERICHTHEID:
De speler moet na zijn opleiding klaar zijn om in een wedstrijd te presteren.
METHODISCHE OPBOUW:
Alle aan te leren zaken dienen goed opgebouwd te worden.
LEEFTIJDSKARAKTERISTIEKEN:
We houden rekening met de motorische en psychologische eigenschappen van een speler volgens hun leeftijd.

Het formation gedeelte splitsen we op in 3 gedeeltes:

I. 5-7 jaar: EXPLORATIE = BALGEWENNING

II. 7-17 jaar: INDIVIDUELE opleiding=
           - Basistechnieken en basistactieken = BASICS
           - Functioneren in ploegverband = TEAMTACTICS

III. 17-21 jaar: VERVOLMAKING= Integratie in volwassenenvoetbal

4.3. ZONEVOETBAL

Het zonevoetbal:
- is een spelconcept en geen spelsysteem
- omvat principes in B+ (balbezit) en in B- (balverlies)
- zoneprincipes zijn spelprincipes die in zijn totaliteit tijdens 11 tegen 11 worden toegepast
- uit deze zoneprincipes worden de teamtactics afgeleid waarvan er al een aantal in 5-5 en 8-8 aangeleerd worden

Het leerplan bevat dus teamtactics die in 5/5, 8/8 en 11/11 aangeboden worden.

5. UITWERKING + TOEPASSING VAN HET LEERPLAN
Vooraleer we wat meer info geven over ons het leerplan vermelden we een citaat van Martin Van Geel (toen hij verantwoordelijk was voor de continuïteit op voetbaltechnisch gebied, zowel op korte als lange termijn bij AZ):

“Hoe meet je de resultaten of de kwaliteit van een jeugdopleiding? De enige graadmeter voor de jeugdopleiding is het aantal spelers dat uiteindelijk in het eerste elftal van AZ terechtkomt. Dat betekent dat opleiden voor AZ belangrijker is dan winnen”

Om alle misverstanden te vermijden: we willen wel degelijk iedere wedstrijd winnen, maar nooit ten koste van onze principes en doelstellingen wat spelconcept, veldbezetting en vervangingen betreft. 

Binnen de club is er een leerplan uitgewerkt waarbij we rekening houden met de doelstellingen en de visie van de club. De geïnteresseerden kunnen dit altijd bij de sportief coördinator inkijken.

De inhoud van dit leerplan werd bepaald aan de hand van de eigenschappen die een speler op 17 jarige leeftijd moet hebben wil hij de stap naar de A-kern kunnen zetten.

Het plan omvat het aanleren van verschillende vaardigheden op zowel voetbaltechnisch, fysisch, tactisch en mentaal vlak

Deze opleidingstermijn spreiden we over een periode van 10-11 jaar.

Het leerplan zal uiteindelijk vertaald worden naar een jaarplan.

De club zal samen met de trainers en het jeugdbestuur het leerplan kritisch evalueren en aanpassen indien nodig.

Om dit plan in de praktijk te kunnen toepassen zullen we als club ook onze jonge trainersstaf begeleiden. Naast de interne begeleiding via de sportief coördinator zal de club ook voor de nodige opleiding voorzien via externe kanalen.

We zijn er ons als clubbestuur van bewust dat de toepassing en uitwerking van ons project tijd vraagt.

Het is een andere manier van werken maar we zijn ervan overtuigd dat we hiermee een beter rendement kunnen realiseren op middellange termijn.

We vragen dan ook aan de ouders dat ze een beetje geduld hebben en onze trainers de tijd geven om zich aan deze omstandigheden aan te passen.

6. SOCIALE ROL
Als club van ons niveau hebben wij een lage drempel en willen wij iedereen de kans  geven om te voetballen.

Ons motto is dat iedereen ongeacht zijn voetbalcapaciteiten het recht heeft om minstens de helft van de volledige wedstrijd op het veld te staan. Vanaf de leeftijd van 14 jaar zullen we, indien we onze jeugd willen opleiden in functie van het 1ste elftal, meer aandacht moeten besteden aan de begeleiding van onze talentvolle jongeren.

Voor de groepen met een ruime spelerskern zijn we genoodzaakt om met een beurtrolsysteem te werken. De trainers dienen er voor te zorgen dat iedere speler ongeveer evenveel aan bod komt. Als ouder kan je hieraan meewerken door de trainers ruim op voorhand in te lichten wanneer je kind om één of andere reden niet aan een wedstrijd kan deelnemen. Zo vermijden we dat een speler 2 x na elkaar niet aan een match kan meedoen.

Ons motto dat iedereen minstens de helft speelt is echter geen vrijgeleide om niet te trainen of zich niet te gedragen! Spelers die zich misdragen op training kunnen immers steeds gesanctioneerd worden met een niet-selectie!

Naast de uitvoerig besproken werking op sportief gebied willen we als club ook ons steentje bijdragen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden van deze jongeren.

De ervaring leert ons dat we heel veel energie moeten steken in het goed functioneren van onze spelers op sociaal gebied en dat een gedragscode hierbij een noodzakelijkheid is geworden. Deze kan u hier lezen.