Gedragscode

Gedragscode

1. INLEIDING
SK Bellem wil dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. SK Bellem wil daarom actief werken aan de bewustwording bij spelers, trainers, begeleiders en ouders op dit vlak. SK Bellem moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters gezamenlijk met plezier en met voldoening kunnen voetballen. Het gaat over hoe we met elkaar willen omgaan en over wat we normaal en niet normaal vinden.
Daarom heeft het jeugdbestuur richtlijnen opgesteld, welke hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt deze gedragscode actief uit. Maar ook trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze voorschriften.

2. DOELSTELLING
SK Bellem wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen en ontwikkelen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.
Verder streven we ernaar om elk team op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen, dat er voldoende uitdaging aanwezig is om beter te gaan voetballen.
Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SK Bellem een vereniging is om trots op te zijn, met uitstraling op en naast het veld.
Iedereen die betrokken is bij SK Bellem, dan wel als lid, trainer, afgevaardigde of vrijwilliger, moet op de hoogte zijn van de gedragscode.
Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders hiervan op de hoogte moeten zijn. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Het jeugdbestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels. Deze richtlijnen zijn niet enkel geldig tijdens het voetballen, maar zijn ook van toepassing tijdens het gebruik en het betreden van een voetbalcomplex.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal. Zonder tegenstander geen voetbal. En zonder scheidsrechter geen voetbal.

- We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
- We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
- We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 
- De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
- Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
- Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
- Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. 
- Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex.
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zorgzaam voor en hou het netjes. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

- Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
- Er wordt geen glazen, flessen e.d. mee naar buiten genomen;
- Blijf achter de omheining tijdens een wedstrijd;
- Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
- Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst;
- Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
- De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden;
- Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER
De spelers zijn lid van SK Bellem en vormen de kern van de voetbalvereniging.

De speler:
- Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers op het veld.
- Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer (of afgevaardigde), als niet aan de training of de wedstrijd kan worden
deelgenomen.
- Is bij de training minimaal 15 minuten vóór aanvang aanwezig.
- Brengt steeds zijn persoonlijke trainingsbal, die hij van de club heeft gekregen, mee naar de training. Deze bal is voor de training voldoende opgepompt. Draagt zorg voor zijn persoonlijke trainingsbal, maar ook deze van zijn ploegmakkers. Zal steeds met de groep helpen zoeken naar een bal die na de training ontbreekt.
- Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
- Draagt voor en na de wedstrijd de training die hij van de club krijgt (bij betaling lidgeld).
- Draagt tijdens de wedstrijden de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld en draagt hier zorg voor. Na de wedstrijd wordt deze kledij ordentelijk terug bezorgd volgens de instructies van de ploegafgevaardigde.
- Heeft respect voor de tegenstander, de wedstrijdleider en het publiek.
- Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter (en de grensrechters), ook al is hij of zij het daar niet mee eens.
- Draagt zorg voor alle materialen die hij mag gebruiken, dus ook op en rond de velden en kleedkamers.
- Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
- Reinigt vuile schoenen buiten de kleedkamer en maakt ze schoon, aan de borstels, alvorens de kleedkamer in te gaan.
- Neemt een douche na de training en de wedstrijd.
- Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
- Meldt aan trainer, afgevaardigde of bestuurslid van de vereniging, als iets kapot is gegaan.
- Brengt geen onnodige en waardevolle spullen mee en laat ze zeker niet onbewaakt achter in de kleedkamer.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden, dan bepaalt de trainer of de speler al dan niet bij de volgende wedstrijd mag
voetballen.
Tenslotte: de speler die door omstandigheden niet op training was, neemt nadien zelf het initiatief om de trainer te vragen of hij al of niet op de volgende wedstrijd verwacht wordt.
De speler communiceert bij voorkeur mondeling (telefonisch) met de trainer. Onderling kan overeengekomen worden via andere kanalen (bijv. e-mail) te communiceren, maar wees altijd zeker dat de berichten tijdig gelezen zullen worden!

5. WAT WORDT VERWACHT VAN EEN AFGEVAARDIGDE?
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

We verwachten verder ook van de afgevaardigde:
- Een voorbeeldfunctie voor het team.
- Respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
- Geen gebruik van alcohol of tabak tijdens het begeleiden van een team.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
- Op tijd aanwezig is voor uit- en thuiswedstrijden.
- Het nodige doet om de verplaatsingen op een (verkeer)veilige manier te organiseren.
- De (begeleiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter ontvangt.
- Voor toezicht zorgt in de kleedkamer, zowel uit als thuis.
- Verantwoordelijk is voor het wedstrijdmateriaal (kleding, waterzak).
- Eventueel een beurtrol op stelt voor de verplaatsing en het wassen van de wedstrijdkledij.
- Het wedstrijdformulier correct en volledig invult en afhandelt.
- Voor drinkwater zorgt tijdens de rust, ook voor de tegenpartij.
- De verplaatsbare doelen aan de kant zet en/of de netten van de vaste doelen opklapt en de hoekvlaggen verzamelt, als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
- Deelneemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen, welke binnen de vereniging worden georganiseerd.
- Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de coördinator of een bestuurslid van de vereniging.

6. GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:
- Motiveert zijn spelers.
- Heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters, tegenstrevers en begeleiders.
- Gebruikt geen alcohol of tabak tijdens het trainen en begeleiden van een team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
- Erop toeziet dat respectvol wordt omgegaan met de velden.
- Spelers passie bijbrengt voor het spel.
- Verantwoordelijk is voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, paaltjes, doelen, etc.).
- Verantwoordelijk is voor de opwarming- en wedstrijdballen.
- Ervoor zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
- De opstelling van het team bepaalt.
- Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert, als er geen training meer wordt gegeven.
- Deelneemt aan de trainers en/of begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen, welke binnen de vereniging worden georganiseerd.
- Erop toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
- Bij afgelasting of wijziging van een training en/of wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
- Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de coördinator. In samenspraak wordt bepaald wat de sanctie zal zijn.

7. GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS VAN DE JEUGDSPELER
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing.
Zie verder “IK BEN EEN SK BELLEM SPORTOUDER", maar ook, de ouder:
- Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
- Blijft tijdens de wedstrijd achter de omheining en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
- Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt niet in de kleedkamer, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de
begeleiding).

Van de ouders wordt verwacht dat zij:
- Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
- Meedoen in de wasbeurten van de kleding van het team.
- Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
- Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
- Erop toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
- De activiteiten van de vereniging ondersteunen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kunnen worden gemeld bij de coördinator of een bestuurslid van de vereniging!

8. GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER
Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:
- Dient erop toe te zien dat de ruimtes, die gebruikt worden tijdens de activiteiten, netjes en schoon worden achtergelaten.
- Neemt bij constatering van wangedrag contact op met de begeleider van het team of indien dit niet mogelijk is met een bestuurslid van de vereniging.
- Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
- Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
- Heeft respect voor anderen en draagt zorg voor de kleding en materialen van SK Bellem.

9. ALCOHOL, TABAK, DRUGS, DISCRIMINATIE,…
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

- Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
- Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
- Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld zijn niet toegestaan en leiden altijd tot sanctie.
Het verhandelen van drugs op de club leidt altijd tot uitsluiting uit de club.
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, kwetsen of opzettelijk verstoren van een training wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

10. SANCTIES
Overtreding van een gedragsregel leidt tot sanctie opgelegd door het bestuur van de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden passende maatregelen genomen. DIT GEBEURT ALTIJD NA OVERLEG TUSSEN DE TRAINER, DE COÖRDINATOR EN HET JEUGDBESTUUR.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar een passende sanctie in evenredigheid met het geconstateerde gedrag.
De beslissing tot sanctie wordt steeds meegedeeld aan de volwassen speler of aan de ouder(s) van de minderjarige speler.

Een aantal mogelijke sancties zijn:
- Verbod om aan één of meerdere wedstrijden deel te nemen.
- Verbod om deel te nemen aan één of meerdere trainingen.
- Uitsluiting uit de club.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. INDIEN DEZE KAARTEN TE WIJTEN ZIJN AAN WANGEDRAG, WORDEN DE KOSTEN DOOR DE VERENIGING AAN DE SPELER, TRAINER OF DELEGUE DOORGEREKEND.

11. SLOT
Wij willen met deze gedragscode duidelijk stellen welk gedrag wij van onze spelers, trainers, begeleiders, maar ook van de ouders verwachten.
Wij hopen op deze manier het aantal “incidenten” gevoelig te verminderen en ook de ouders te sensibiliseren om een weliswaar beknopte gedragscode, welke in onze kantine zal uithangen (zie hierna), te ondertekenen.
Dan nog dit: SK Bellem is aangesloten bij de Koninklijke Belgische VoetbalBond (KBVB) en daarom gehouden aan de reglementen van deze voetbalfederatie. Dit betekent dat ook haar leden zich moet onderwerpen aan deze regels, welke kunnen geraadpleegd worden op de website van de KBVB.