Sportongeval

Procedure sportongeval

1. Loopt u een kwetsuur op, dan vraagt u onmiddellijk een “ONGEVALLEN FORMULIER”:
• aan de ploegafgevaardigde, indien het ongeval plaatsvond tijdens een wedstrijd.
• aan de trainer, indien het plaatsvond tijdens de training.
2. Dit formulier moet ingevuld worden door de behandelende arts. Dring erop aan dat hij dit
onmiddellijk doet bij de eerste consultatie! Op de keerzijde worden alle nodige inlichtingen
betreffende de gekwetste, de datum en uur van het ongeval, en de omstandigheden
ingevuld.
3. U zorgt ook voor een “KLEEFETIKET VAN HET ZIEKENFONDS”.
4. Het ingevulde ongevallenformulier en de klever van uw ziekenfonds geeft u af
aan de GERECHTIGDE CORRESPONDENT (GC) van de club (= MARIJKE LOOTENS).
5. Dit wordt door de GC doorgestuurd naar de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).
6. Nadien krijgt u een formulier “BEWIJS VAN HERSTEL” toegestuurd.
Dit laatste formulier wordt na herstel door de behandelende dokter ingevuld en aan de GC
afgegeven.
7. U bezorgt alle bewijsstukken van de onkosten aan de GC, die deze doorstuurt.
Van zodra de KBVB deze heeft betaald, zal de club u de terugbetaling overmaken.
8. OPGELET INDIEN ER BIJ DE REVALIDATIE KINESITHERAPIE NOODZAKELIJK IS!
• De KBVB verleent slechts een tussenkomst op voorwaarde dat de behandeling een rechtstreeks gevolg is van de sportkwetsuur!
• De tussenkomst wordt maar verricht ‘vanaf de tweede dag, die de dag voorafgaat waarop de KBVB een aanvraag tot kine heeft ontvangen’. M.a.w.: u dient een kopie van het bewijs “AANVRAAG TOT KINE” (ontvangen van de behandelende dokter) binnen te brengen bij de GC, die dat bewijs doorstuurt. De KBVB stuurt dan het akkoord, mét de startdatum van de tussenkomst en vermelding van het aantal toegestane behandelingen.
• OOK ZEER BELANGRIJK: Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn, dan moet de
dokter een nieuw voorschrift bezorgen en moet opnieuw het akkoord van de KBVB
gevraagd worden! Anders zullen er voor deze extra kine behandelingen geen
tussenkomst worden toegekend.
9. Wij stellen vast dat sommige spelers of speelsters de competitie hervatten, zonder dat het
formulier “bewijs van herstel” en de onkostennota werden teruggestuurd naar de KBVB.
De aandacht kan er niet genoeg op gevestigd worden dat:
• Zonder bewijs van herstel de spe(e)l(st)er NIET verzekerd is, en daardoor op eigen risico speelt!!
• De KBVB het dossier na 1 jaar afsluit! Indien u door omstandigheden deze termijn niet aanvaardt, gelieve dan met de GC te overleggen!
10. De trainers hebben o.a. de opdracht om GEEN gekwetste spe(e)l(st)ers te laten deelnemen
aan trainingen en wedstrijden. Zie procedure op de volgende pagina.
11. Bij kwetsuren waarvan de ongevallenaangifte niet volledig in orde is, of bij behandelingen
waarvoor de KBVB geen of slechts gedeeltelijke tussenkomst verricht, zal ook SK Bellem op
geen enkele manier een tussenkomst verrichten.
12. Bij twijfel en ook voor verdere afhandeling van uw dossier kan u vanzelfsprekend steeds terecht bij de Gerechtigde Correspondent.

WELKE STAPPEN DIENT DE SPELER TE DOORLOPEN ALVORENS TERUG DE
COMPETITIE OF DE TRAINING TE KUNNEN (MOGEN) HERVATTEN?
1. Eerst en vooral dient een diagnose vastgesteld te worden door een arts, dit kan
zowel de huisarts als de clubarts zijn.
2. De behandelende arts zal een behandelingsadvies geven, dat strikt opgevolgd moet
worden.
3. Verzekeringdossier openen (zie procedure hierboven).
4. Opstart revalidatie volgens voorschrift behandelende arts.
5. De beslissing tot het terug deelnemen aan de competitie of groepstraining wordt
genomen door de behandelende arts.
6. De speler waarschuwt de trainer en bezorgt aan de gerechtigde correspondent het
attest voor de spelhervatting, ter afhandeling van het verzekeringdossier (zie procedure hierboven)

Procedure sportongeval